Privacy Beleid

Stichting Artisklas, gevestigd aan het Arthur van Schendelpad, 2024 CP Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.artisklas-haarlem.nl/
Stichting Artisklas Haarlem
Arthur van Schendelpad 1
2024 CP Haarlem.
+31 235 25 04 93
B. Verzijlbergh is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Artisklas Hij/zij is te bereiken via: webmaster apenstaartje artisklas-haarlem punt nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Artisklas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster apenstaartje artisklas-haarlem punt nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Artisklas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling/bestelling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige communicatie.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Stichting Artisklas analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Stichting Artisklas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld onze boekhouding, jaarrekening en belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Artisklas neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Artisklas) tussen zit. Stichting Artisklas gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MaxMind Fraud Detection – Dit systeem wordt gebruikt om potentiële frauduleuze handelingen vroegtijdig te detecteren en te blokkeren. Hierbij worden nadrukkelijk GEEN persoonlijke gegevens uitgewisseld.
 • ReCaptcha (van Google) – Dit systeem maakt, op basis van uw handelen op Internet, een weloverwogen besluit of iemand een mens is of een machine. Hierbij wordt alleen een IP-adres gedeeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Artisklas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens tot maximaal 5 jaar na de laatste interactie voor de boekhouding en belastingtechnische verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Artisklas verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Artisklas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Artisklas gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Artisklas gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

UitgeverNaamFunctieBewaartermijn
Artisklaswc_cart_hash_*Winkelwagentje (indien gebruikt)sessie *
Artisklaswc_fragments_*Persoonlijke Voorkeuren (indien gebruikt)sessie *
ArtisklasPHPSESSIDUniek anoniem bezoekersnummersessie *
Google_utmaBezoekersstatistieken2 jaar
Google_GRECAPTCHAGebruikersverificatie6 maanden
Google1P_JARBrowsergegevens1 maand
GoogleCGICZoekresultaten3 maanden
GoogleCONSENTGoogle Gebruikersgegevens en ToestemmingGeen einddatum
GoogleDVDigitale Verificatie3 maanden
GoogleNIDGebruikersidentificatie3 maanden

*= Bewaartermijn “Sessie” betekent dat als de internetbrowser wordt afgesloten deze cookie automatisch verwijderd zou moeten worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Artisklas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar webmaster@artisklas-haarlem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Artisklas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Artisklas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webmaster@artisklas-haarlem.nl. Stichting Artisklas heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (www.artisklas-haarlem.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (149.210.146.211); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Versie: AK210517

Bezoekersregelement

1. Definities

In dit bezoekersreglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

 1. Artisklas: de Stichting Artisklas Haarlem statutair gevestigd te Haarlem.
 2. Artisklas-terrein: het omheinde terrein waarop zich het Artisklas-Park, de faciliteiten, gebouwen, musea en dierverblijven bevinden.
 3. Bezoeker: eenieder die zich al dan niet met goedvinden van Artisklas op het Artisklas-terrein bevindt.
 4. Reglement: dit bezoekersreglement.

2. Toepasselijkheid

 1. Door zich op het Artisklas-terrein te begeven, aanvaardt de Bezoeker de toepasselijkheid van het Reglement. Het Reglement is bovendien verbonden aan iedere verkoop dan wel uitgifte van een toegangskaartje of een lidmaatschap.

3. Handhaving

 1. Artisklas is bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding van dit Reglement gerechtigd de desbetreffende Bezoeker te verwijderen dan wel de toegang tot het Artisklas-terrein te ontzeggen. Artisklas kan voorts al datgene doen dat Artisklas ter zake nodig en/of dienstbaar acht, waaronder het doen van aangifte bij de politie.
 2. In verband met de veiligheid en orde op het Artisklas-terrein zijn er op verschillende plaatsen zichtbaar camera’s opgesteld. Indien nodig kunnen opnames worden gebruikt bij de opsporing van eventuele ordeverstoring of ander ongewenst gedrag.

4. Verbodsbepalingen

Het is zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) instemming van Artisklas verboden:

 1. Zich op het Artisklas-terrein te bevinden zonder geldig legitimatiebewijs en toegangsbewijs.
 2. Fietsen te parkeren tegen of aan de buitenhekken van Artisklas of om deze mee naar binnen (binnen de poorten) te nemen.
 3. Zich buiten de daartoe bestemde paden, gangen en (verblijfs)ruimten te begeven.
 4. Zich in dierverblijven of voorbij de bij een dierverblijf aangegeven niet te betreden zone te begeven.
 5. Dieren in dierverblijven te verstoren, te voeren, op ramen en omheiningen van dierverblijven te tikken en voorwerpen in dierverblijven te deponeren.
 6. Lichaamsdelen of voorwerpen door, over, in of onder (omheiningen van) dierverblijven te (doen) steken of te (doen) bewegen.
 7. Aan Artisklas toebehorende of anderszins op het Artisklas-terrein aanwezige zaken, waaronder begrepen dieren, bomen, (aan)planten, kunstwerken, meubilair, toe te eigenen, te stelen, te verstoren, te vernielen of te beschadigen alsmede van het Artisklas-terrein te verwijderen.
 8. Op het Artisklas-terrein aanwezige zaken te gebruiken op een andere wijze dan waarvoor deze naar aard en inrichting bedoeld zijn, één en ander ter beoordeling van (de medewerkers van) Artisklas.
 9. Zich voort te bewegen middels rollend materieel zoals fietsen, loopfietsen, skateboards en/of skeelers. Uitgezonderd zijn wettelijk erkende hulpmiddelen, kinderwagens, fietsen/stepjes van kinderen t/m 3 jaar.
 10. Dieren op het Artisklas-terrein mee te nemen of toe te laten, dan wel dieren van het Artisklas-terrein mee te nemen. Assistentiehonden zijn aangelijnd onder voorwaarden wel toegestaan.
 11. Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, lawaai te veroorzaken, overlast te bezorgen of anderszins de orde op het Artisklas-terrein te verstoren, één en ander ter beoordeling van (de medewerkers van) Artisklas.
 12. Te roken op het Artisklas-terrein, met uitzondering van de daarvoor aangewezen locaties.
 13. Medewerkers en/of Vrijwilligers werkzaam op het Artisklas-terrein door woord en/of daad te hinderen bij de uitvoering van hun taken en activiteiten of hen dit te bemoeilijken, één en ander ter beoordeling aan (de medewerkers van) Artisklas.
 14. Afval te deponeren buiten de daartoe aangegeven afvalbakken.
 15. Goederen te koop aan te bieden.
 16. Ballen, ballonnen, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen en/of wapens op het Artisklas-terrein mee te brengen.
 17. Gebruik te maken van foto- video-, film, geluids- en andere opnameapparatuur, tenzij bestemd voor particulier en niet-zakelijk gebruik.
 18. Deel te nemen aan activiteiten of activiteiten te organiseren op het Artisklas-terrein waarbij inkomsten voor derden gegenereerd worden.
 19. Vuur te maken dan wel anderszins de veiligheid van Bezoekers en of de dieren op het Artisklas-terrein direct of indirect in gevaar te brengen, één en ander ter beoordeling aan (de medewerkers van) Artisklas.
 20. Strafbare feiten te plegen of anderszins maatschappelijk onbetamelijk gedrag te vertonen, één en ander ter beoordeling aan (de medewerkers van) Artisklas.
 21. Zich te bevinden, te zwemmen of te baden in de wateren c.q. waterpartijen op het Artisklas-terrein.
 22. Te eten en drinken buiten de daarvoor aangewezen locaties.
 23. Uw voertuig hinderlijk te parkeren ten tijde van uw bezoek.

5. Gebodsbepalingen

 1. Iedere Bezoeker is gehouden op eerste aanvraag van het personeel van Artisklas een geldig toegangs- en legitimatiebewijs te tonen.
 2. Iedere Bezoeker is in het kader van de algemene veiligheid gehouden het personeel van Artisklas toe te staan door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken dan wel een veiligheidsvisitatie uit te voeren.
 3. Alle waarschuwingsborden alsmede instructies en aanwijzingen van het personeel van Artisklas dienen strikt en terstond in acht genomen te worden.
 4. Groepen scholieren dienen te aller tijden begeleid te worden door een gezien het aantal scholieren voldoende aantal begeleiders (uitgangspunt is 1:5).
 5. In gebouwen en bij verblijven met dieren mag slechts op rustige en zachte toon worden gesproken en er mag niet worden gerend.
 6. Iedere Bezoeker is gehouden Artisklas toe te staan op het terrein beeld- of geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis door Artisklas, noch daarvoor enige financiële vergoeding verlangen.

6. Aansprakelijkheidsbeperking

Het verblijf van de Bezoeker op het Artisklas-terrein, alsmede het gebruik van de faciliteiten, de dierverblijven alsmede van rolstoelen en/of kinderwagens, is geheel voor eigen risico van de Bezoeker.

 1. Artisklas is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Artisklas of één of meer van haar medewerkers, terwijl de schadeveroorzakende handelingen van de desbetreffende medewerker geschiedden in de uitoefening van of verband hielden met de normale taken van die medewerker.
 2. Aansprakelijkheid voor andere schade dan schade aan stoffelijke zaken van Bezoeker en lichamelijk letsel is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk iedere vorm van gevolgschade.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Artisklas is per schadetoebrengende gebeurtenis beperkt tot de hoogte van het bedrag van een toegangskaartje dat voor desbetreffende Bezoeker op dat moment geldt. Indien Artisklas echter ter zake van de schade verzekerd is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot dat bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Artisklas in het desbetreffende geval, verhoogd met het eigen risico dat Artisklas ter zake een schadegeval volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen) dient te dragen.

7. Slotbepalingen

 1. Ons bezoekersregelement is onderhevig aan wijzigingen en veranderingen en deze kunnen, zonder nadere kennisgeving, onmiddellijk en met terugwerkende kracht worden ingevoerd.
 2. Op dit Reglement en alle daarop gebaseerde geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Versie: AK200603

Online Kaartverkoop

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het online aankopen van toegangskaarten voor Stichting Artisklas, het Artisklas-park en op het reserveren van starttijden. Onder online toegangskaart wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van Artisklas Haarlem ( www.artisklas-haarlem.nl ) en wordt geprint door de Bezoeker of als digitaal document op de telefoon is ontvangen en bedoeld is als toegangskaart voor het Artisklas-park, inclusief gereserveerde starttijden.

Stichting Artisklas is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de door de Bezoeker gebruikte apparatuur of programma’s. Onder Bezoeker wordt verstaan de persoon die een online toegangskaart/lidmaatschap aanschaft.

In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Stichting Artisklas op geen enkele wijze aansprakelijk.

Op online toegangskaarten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Bezoekersreglement

Het bezoekersreglement van Artisklas is van toepassing als je Artisklas bezoekt (verkrijgbaar op www.artisklas-haarlem.nl). Door het aankopen van een toegangskaart accepteer je de regels zoals opgenomen in het bezoekersreglement.

Kortingen

Het is niet mogelijk om op de prijs van een online toegangskaart voor het Artisklas-park nog een andere korting te ontvangen.

Geldigheid en duur

Na betaling op de website van Stichting Artisklas (www.artisklas-haarlem.nl) heb je recht op de selecteerde toegangskaart(en) voor het Artisklas-park, op de daarop aangegeven datum en starttijd (indien van toepassing).

Een online toegangskaart is 1 jaar geldig vanaf datum aankoop die op de online toegangskaart staat vermeld, tenzij anders aangegeven.

Een online toegangskaart is alleen geldig als deze is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco A4-papier zonder aanpassingen met een goede afdrukkwaliteit of als deze wordt getoond op een mobiele telefoon en de tekst goed leesbaar is. Online toegangskaarten die onleesbaar zijn en/of niet geverifieerd kunnen worden, worden geweigerd en zijn niet geldig.

Een online toegangskaart geeft éénmaal toegang tot het Artisklas-park, het kopiëren of meer dan eens afdrukken van een online toegangskaart heeft dan ook geen nut.

Verbod op wederverkoop

Online toegangskaarten mogen niet worden doorverkocht.

Herroepingsrecht en annulering

Het annuleren van een online toegangskaart zonder opgaaf van reden is mogelijk binnen 14 dagen na datum van aankoop (bedenktermijn). Je kan hiervoor een mail sturen aan info@artisklas-haarlem.nl , met als titel ‘Herroeping aankoop online toegangskaart(en)’, onder vermelding van naam, datum aankoop, bankrekeningnummer en e-mailadres. Je krijgt dan het volledige aankoopbedrag, minus transactiekosten, van ons retour.

Na het verstrijken van de bedenktermijn worden online toegangskaarten niet teruggenomen, omgewisseld voor geld of vervangen en kan de geldigheidsduur niet worden verlengd.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn toegangskaarten die al zijn gebruikt, Kaarten die geen waarde vertegenwoordigen (bijv. Donateurskaarten), toegangskaarten die voor een specifieke datum of tijd zijn gekocht en toegangskaarten die onderdeel zijn of waren van een speciale (weggeef-)actie.

Sponsors, Donateurs & Vrienden

Algemeen

 • Artisklas neemt privacy serieus, echter moeten wij omwille van de verwerking van sponsors, donateurs, vrienden enkele gegevens opslaan.
  • Wij verwerken de volgende gegevens:
   • NAW-gegevens
   • E-mail adres
  • Wij gebruiken deze gegevens voor:
   • Om uw status als sponsor, donateur of vriend te kunnen verifiëren.
   • voor het (doen) toesturen van de nieuwsbrieven en andere communicatie.
   • Voor het (doen) uitvoeren van product- en/of klantonderzoek.
   • Om de jaarlijkse bijdrage te (doen) berekenen, vast te (doen) leggen en te (doen) innen.
   • Voor het uitoefenen van administratief beheer, behandelen van geschillen, boekhouding en/of accountantscontrole.
 • Wij verkopen en delen geen gegevens met derden, echter kunnen wij voor onze diensten wel gebruik maken van externe partijen zoals bijvoorbeeld een externe accountant, drukker, verspreider, etc.
 • Stichting Artisklas draagt zorg voor de juiste behandeling van deze gegevens en sluit, voor zover noodzakelijk, verwerkingsovereenkomsten af om uw privacy te waarborgen.

Sponsors

 •  

Donateurs

 • Met het donateurschap kunt u gedurende openingstijden onbeperkt genieten van het Artisklas-park.
 • Door gebruik te maken van uw rechten als donateur gaat u automatisch akkoord met, en bent u gehouden aan, ons bezoekersreglement.
 • Het donateurschap is persoonlijk voor u en uw gezin en is niet overdraagbaar.

Adoptie

 •  

Vrienden

 •  
Feestjes, Activiteiten en overige Evenementen

Stichting Artisklas organiseert activiteiten voor kinderen.

 • Bezoekers zijn onverminderd gehouden aan het bezoekersreglement.
 • Bij annulering of wijziging willen wij dit graag minimaal 7 dagen van tevoren weten. Valt uw annulering of wijziging binnen deze termijn dan behouden wij ons het recht voor om hiervoor kosten in rekening te brengen.
 • De verjaardagsfeestjes zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, coupons, kortingen en acties.
Eenmalige schenkingen & Legaten

Neem voor grotere (eenmalige) schenkingen en legaten a.u.b. contact met ons op voor de juiste afhandeling.